Samen doen

Samen Doen biedt  verschillende coaching-trajecten aan voor kinderen en ouders.
Er wordt uitgegaan wat de aanwezige kwaliteiten van de kinderen/ ouders en deze worden verder uitgebouwd. In de werkwijze staat niet alleen praten, maar vooral doen, ervaren en leren centraal. De gezinscoach ondersteunt het kind en de ouder(s) om samen weer sterk te worden. Geschikt voor jeugdigen van 4-18 jaar en hun ouders. De trajecten duren twaalf, zestien of achttien weken , afhankelijk van de hulpvraag en de draagkracht van de ouders/ verzorgers. Daarnaast kan er een keuze gemaakt worden voor een individueel, kind & ouder of gezins-traject, al naar gelang de gewenste intensiteit. De afspraken worden wekelijks ingepland en vinden voornamelijk thuis plaats. Er worden gesprekken gevoerd ( o.a. psycho-educatie) maar vooral het doen, het bezig zijn , staat centraal:  werken met bijvoorbeeld beeldende opdrachten en huiswerkopdrachten. Naast 1-op- 1 contact en telefonisch overleg is er ook via de mail wekelijks contact.

Samen Doen – Kind in Beeld
kortdurende individuele kindercoaching.
Individuele begeleiding voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in hun sociaal emotionele ontwikkeling
Een traject waarbij de jongere/ het kind  in een tijdbestek van twaalf weken leert , oefent en uiteindelijk de nieuwe vaardigheden zelf kan toepassen. Ouders krijgen waar nodig ondersteuning en psycho-educatie.
Indicatie: Gezinnen waarbij er genoeg veerkracht aanwezig is om het kind de ondersteunen in het veranderingsproces, weinig zelfvertrouwen kind. Van acht wekelijkse afspraken, naar twee tweewekelijkse afspraken.
Samen Doen- Kind & Ouder

Kind & Ouder coaching
Voor ouders die opvoedvragen hebben en het gedrag van hun kind willen leren begrijpen. Kind en ouder werken samen maar ook individueel. Een traject waarbij de jongere/ het kind en de ouders in een tijdsbestek van zestien weken leren, oefenen en uiteindelijk de nieuwe vaardigheden zelf kunnen toepassen. Naast individuele sessies met het kind/ de jongere vinden er ook individuele sessies met ouders plaats en sessies met het kind/ de jongere en ouders.
Indicatie: gezinnen waarbij enige ondersteuning nodig is tot het verkrijgen van inzicht, opvoedproblemen, kind-ouder problematiek. Opbouw van acht wekelijkse afspraken naar vier tweewekelijkse afspraken.

Samen Doen- Gezin Intensief
Intensieve kind & ouder coaching
Intensief traject waarbij het hele gezin betrokken is . De ouders worden gecoached en gesteund om de ouderpositie in te nemen. Tijdens opdrachten wordt veel samengewerkt. Een traject waarbij het hele gezin in een tijdsbestek van achttien weken leert, oefent en uiteindelijk de nieuwe vaardigheden zelf kan toepassen. Er vinden voornamelijk gezins-sessies plaats, waarbij de ouders ondersteund worden om de ouderrol weer stevig op te pakken. Ook zijn er meerdere individuele sessies met de ouders , waarbij psycho-educatie wordt toegepast. Alle kinderen van het gezin nemen deel aan de gezinssessies.
Indicatie: gezin waar meerdere stressfactoren een rol spelen. Van tien wekelijkse afspraken naar vier tweewekelijkse afspraken.