AANBOD SYSTEEMGERICHT

Vanuit In-Menz werken wij systeemgericht. Wij betrekken de ouders bij ieder traject, omdat wij er in geloven dat jeugdigen en ouders elkaar nodig hebben om te groeien.

Wat we bieden:

Opvoedingsondersteuning

Hierbij wordt met name stilgestaan bij praktische situaties die de ouders met het kind tegenkomen. In samenwerking met de ouders wordt er een aanpak bedacht die thuis toegepast kan worden. Deze aanpak wordt geëvalueerd en bijgesteld, totdat ouders aangeven dat zij tevreden zijn en totdat de resultaten zijn behaald.

Triple P

Triple P is een methode waarin ouders een positieve opvoedstijl aanleren. Hierdoor verminderen gedragsproblemen bij kinderen. Triple P bestaat uit verschillende onderdelen, van een publiekscampagne, korte gesprekken over alledaagse opvoedvragen tot intensieve begeleiding

IAG

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling is gericht op gezinnen met kinderen van elke leeftijd die meerdere en complexe problemen hebben en veelal moeilijk toegankelijk zijn voor hulpverleners. Het hoofddoel van gezinsbehandeling is dat de kinderen thuis in het gezin kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. Dit wordt behaald door de gedragsproblemen van kinderen te verminderen, de opvoedvaardigheden van de ouders te vergroten en het sociaal netwerk meer te betrekken bij het gezin. De behandeling duurt gemiddeld vijf maanden, waarin de hulpverlener het gezin twee keer per week thuis opzoekt.

Family-WiFi

Family-WiFi is een gezinsinterventie die plaatsvindt in de thuissituatie. Dit doormiddel van WIFI: waarnemen, inspireren, funderen, integreren. Oftewel, observeren en het bouwen aan vertrouwen, inspireren door voor te doen, funderen is het samen bouwen van een basis, en integreren is het jezelf eigen maken of het zelf doen.

Eerst verbinden, daarna kun je je richten op het gedrag.

Een gezinsbehandelaar en een jeugdbehandelaar worden in een thuissituatie geplaatst voor een periode van vier tot zes maanden. We starten zeer intensief om kortdurend meteen tot de kern te komen. De gezinsbehandelaar en de jeugdbehandelaar zijn meerdere malen in de week in de gezinssituatie aanwezig.

We werken aan het herstellen van de verbinding (hechting). Wanneer je niet de ouder bent die je zou willen zijn, is het ons streven dit terug in balans te brengen. Om een ouder in zijn kracht te zetten, gaan we onderzoeken welke hechting de ouder zelf heeft gehad, welke verbinding ontbreekt of onvoldoende tot stand is gekomen en hoe dit hersteld kan worden. Door hiermee met de ouders aan de slag te gaan zullen ze hun beste zelf kunnen zijn als opvoeder. Zo kunnen zij bijvoorbeeld beter omgaan met tegenslagen, meer grip krijgen op de opvoeding van hun kinderen, en meer zelfvertrouwen krijgen. Het gedrag wat het kind vervolgens laat zien zal ook anders zijn; het kind is bijvoorbeeld sociaal vaardiger, kan met woorden aangeven wat hij of zij verlangt en heeft daarnaast meer vertrouwen in zijn/haar ouders en zichzelf. Door zowel de ouders als het kind centraal te stellen, en daarbij ‘outside the box’ te handelen en creatief te zijn, kunnen we inzetten op het thuis laten opgroeien van het kind. Soms zitten ouders ook gevangen in een situatie die zij niet voor zichzelf hadden gewenst, dan is het tijd om dit te doorbreken en vanuit rust weer te gaan groeien.

Families first

Families First is intensieve crisishulp aan gezinnen met als doel om het gezin bij elkaar te houden en uithuisplaatsing van één of meer kinderen te voorkomen. De veiligheid van de kinderen staat voorop. De hulp duurt vier tot zes weken, sluit aan bij de behoeften van het gezin en is gericht op het vergroten van de competentie van gezinsleden door middel van het versterken van datgene wat goed gaat en het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een behandeling waarbij iedereen om je heen ook betrokken zijn. Tijdens de behandeling ligt de focus op het hele systeem/gezin. Het doel van systeemtherapie is om interpersoonlijk gedrag te veranderen, bijvoorbeeld onderlinge ruzies. Daarnaast kan het helpen om anders te gaan denken over elkaar. Je leert bijvoorbeeld minder negatief over de ander te denken. Bij systeemtherapie ligt de focus op de omgang met elkaar.

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

Video-hometraining

VHT is voor gezinnen die problemen ervaren in de opvoeding. Doel is verbetering van de interactie tussen ouders en kinderen waardoor sociaal-emotionele ontwikkelingsproblemen bij kinderen (van 4 tot 12 jaar) worden voorkomen dan wel verminderd. Er zijn elf of twaalf contactmomenten, waaronder vijf thuis gemaakte video-opnames van de interactie tussen ouder(s) en kind(eren) die met de ouders worden nabesproken.

Gezinstherapie beeldend

Beeldende gezinstherapie is gericht op gedragsverandering van de gezinsleden in het hier en nu. De methode is gebaseerd op de volgende grondbeginselen: gezinstherapie beeldend vormen, gezinstherapie, ouderbegeleiding en leertheorieën met betrekking tot communicatie en emancipatie. Wanneer ouders in hun oudertaken worden ondersteund, kan het gezin in beweging komen op een manier die vanaf het begin door de ouders zelf wordt gedragen.

Boksend opvoeden

Boksen is meer dan alleen sport. Boksen kan als geen andere sport een bijdrage leveren aan de maatschappij. In de eigenheid van de bokssport zitten waarden verankerd die bij kunnen dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen. Beoefening van boksen stimuleert de ontwikkeling van zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, weerbaarheid en wederzijds respect.

Oplossingsgericht werken

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Samen met de hulpverlener onderzoekt de cliënt welke vaardigheden hij al in huis heeft om zijn problemen aan te pakken.