Aanbod voor jeugdigen

Jeugdigen van 0 tot 18 jaar kunnen bij ons komen voor een behandeltraject. Wij helpen jeugdigen onder andere bij;
Het versterken van het zelfbeeld, emotieregulatie, concentratieproblemen en het verwerken van trauma’s.

Wat we bieden:

 • Jongens en meiden coaching, lichaamsgericht
  •  Tijdens het traject werken wij zoveel mogelijk samen met de ouders, school en andere mensen uit het netwerk.

   We hebben jeugdbehandelaren die veelal met de jongeren naar buiten gaan. Hierbij staat ervarend leren en in beweging zijn centraal.

   Niet in het lijf zitten heeft een bewezen effect op je stress-level en mentale weerbaarheid. Het geeft spanning of kan een stress of andere gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals buikpijn of hoofdpijn. Veel jongens of meiden die doeners zijn zullen baat hebben bij een lichaamsgerichte aanpak met behulp van het unieke programma. Want niet iedereen is geholpen met praten, voorgeschreven pillen en alleen praten, maar vooral door te doen. We beginnen individueel maar gaan ook samen met het kind én de ouders aan de slag.

 • Beeldende therapie
  • Beeldende therapie is een behandelmethode voor kinderen met psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen. Binnen beeldende therapie worden de volgende materialen ingezet: tekenen, schilderen, houtbewerking, klei en steen. Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapie waarbij een concreet werkproces het eindresultaat is. Problemen worden gevisualiseerd door beeldend te werken waarna het probleem concreet en bespreekbaar wordt.
 • EMDR bij enkelvoudig trauma
  • Soms kan een ingrijpende gebeurtenis leiden tot langdurige stressklachten of zelfs een trauma. EMDR is een vorm van traumabehandeling.
 • Cognitieve Gedragstherapie
  • Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.
 • Schematherapie
  • Schematherapie is een wetenschappelijk bewezen effectieve vorm van psychotherapie voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek of andere langdurige klachten, zoals een zich herhalende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en veranderen. Tijdens de behandeling wordt de invloed van ervaringen uit je jeugd op je denken en doen onderzocht. Je leert je patronen herkennen en zodanig te veranderen dat je anders gaat denken, je beter gaat voelen en dingen anders gaat doen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier mee om te gaan. Hierdoor zal je beter richting kunnen geven aan je leven en je relaties met anderen kunnen verbeteren.
 • Agression Replacement Training
  • Aggression Replacement Training (ART) is een multimodale cognitieve gedragstherapeutische interventie die jongeren op een andere manier leert te reageren dan met agressief gedrag in situaties waarin ze boos worden.
 • Braingame Brian
  • Braingame Brian is een gecomputeriseerde cognitieve training ingebed in een spelwereld en bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar die problemen hebben met executieve functies als het werkgeheugen, inhibitie-vermogen, en cognitieve flexibiliteit, zoals kinderen met ADHD. In 25 bijeenkomsten van 45 minuten doorlopen de kinderen de training, thuis, op school of in de zorginstelling. Het doel van de training is een verbetering van de executieve functies en daarmee van hun functioneren thuis en op school.
 • Psycho-educatie
  • Tijdens psycho-educatie krijg je van de behandelaar voorlichting en advies met betrekking tot de hulpvraag.
 • Diagnostiek (handelingsgericht)
  • Handelingsgericht diagnostiek geeft antwoord op diagnostische vragen, zoals wat gaat goed en wat kan beter (overzicht), hoe kunnen we deze situatie begrijpen (inzicht) en welke aanpak heeft de grootste kans van slagen? Binnen In-Menz werken we met WISC, SEV, GVL, FEEL-KJ, VPV, VFO en EFV.
   • De WISC (Wechsler IQ Scale for Children) is een intelligentietest die is ontwikkeld voor kinderen van 6 tot 17 jaar.
   • Aan de hand van gedragsbeoordelingen van ouders en/of de leerkracht meet de SEV in hoeverre kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar problemen vertonen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
   • De GVL is een vragenlijst waarmee de kwaliteit van gezins- en opvoedingsomstandigheden bepaald kan worden bij gezinnen met kinderen van 4 t/m 18 jaar.
   • De FEEL-KJ is een instrument waarmee de strategieën die een kind of jongere gebruikt om zijn/haar emoties te reguleren in kaart kunnen worden gebracht.
   • De VPV brengt de psychosociale vaardigheden van jeugdigen in kaart. Het gaat hierbij om interpersoonlijke vaardigheden (relationele en affectieve vaardigheden) en intrapersoonlijke vaardigheden (zelfsturing en zelfbewustzijn).
   • Het doel van de VFO is het bepalen in hoeverre kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar gedragingen vertonen die duiden op een fundamenteel gebrek aan sociale en emotionele binding.
   • De EFV maakt het mogelijk snel zicht te krijgen op de werking van de denkprocessen bij jeugdigen.