AANBOD SYSTEEMGERICHT

 

Vanuit In-Menz werken wij systeemgericht. Wij betrekken de ouders bij ieder traject, omdat wij er in geloven dat jeugdigen en ouders elkaar nodig hebben om te groeien.

Wat we bieden:

 • Opvoedingsondersteuning
  • Hierbij wordt met name stilgestaan bij praktische situaties die de ouders met het kind tegenkomen. In samenwerking met de ouders wordt er een aanpak bedacht die thuis toegepast kan worden. Deze aanpak wordt geëvalueerd en bijgesteld, totdat ouders aangeven dat zij tevreden zijn en totdat de resultaten zijn behaald. Binnen de opvoedingsondersteuning gebruiken we verschillende interventies, zoals:
   • Triple P
    • Triple P is een methode waarin ouders een positieve opvoedstijl aanleren. Hierdoor verminderen gedragsproblemen bij kinderen. Triple P bestaat uit verschillende onderdelen, van een publiekscampagne, korte gesprekken over alledaagse opvoedvragen tot intensieve begeleiding
   • Families first
    • Families First is intensieve crisishulp aan gezinnen met als doel om het gezin bij elkaar te houden en uithuisplaatsing van één of meer kinderen te voorkomen. De veiligheid van de kinderen staat voorop. De hulp duurt vier tot zes weken, sluit aan bij de behoeften van het gezin en is gericht op het vergroten van de competentie van gezinsleden door middel van het versterken van datgene wat goed gaat en het aanleren van nieuwe vaardigheden.
   • Video-hometraining
    • VHT is voor gezinnen die problemen ervaren in de opvoeding. Doel is verbetering van de interactie tussen ouders en kinderen waardoor sociaal-emotionele ontwikkelingsproblemen bij kinderen (van 4 tot 12 jaar) worden voorkomen dan wel verminderd. Er zijn elf of twaalf contactmomenten, waaronder vijf thuis gemaakte video-opnames van de interactie tussen ouder(s) en kind(eren) die met de ouders worden nabesproken.
   • Boksend opvoeden
    • Boksen is meer dan alleen sport. Boksen kan als geen andere sport een bijdrage leveren aan de maatschappij. In de eigenheid van de bokssport zitten waarden verankerd die bij kunnen dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen. Beoefening van boksen stimuleert de ontwikkeling van zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, weerbaarheid en wederzijds respect.

   • Oplossingsgericht werken
    • Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Samen met de hulpverlener onderzoekt de cliënt welke vaardigheden hij al in huis heeft om zijn problemen aan te pakken.
 • IAG
  • Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling is gericht op gezinnen met kinderen van elke leeftijd die meerdere en complexe problemen hebben en veelal moeilijk toegankelijk zijn voor hulpverleners. Het hoofddoel van gezinsbehandeling is dat de kinderen thuis in het gezin kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. Dit wordt behaald door de gedragsproblemen van kinderen te verminderen, de opvoedvaardigheden van de ouders te vergroten en het sociaal netwerk meer te betrekken bij het gezin. De behandeling duurt gemiddeld vijf maanden, waarin de hulpverlener het gezin twee keer per week thuis opzoekt.
 • Gezinstherapie beeldend
  • Beeldende gezinstherapie is gericht op gedragsverandering van de gezinsleden in het hier en nu. De methode is gebaseerd op de volgende grondbeginselen: gezinstherapie beeldend vormen, gezinstherapie, ouderbegeleiding en leertheorieën met betrekking tot communicatie en emancipatie. Wanneer ouders in hun oudertaken worden ondersteund, kan het gezin in beweging komen op een manier die vanaf het begin door de ouders zelf wordt gedragen.

 • Systeemtherapie
  • Systeemtherapie is een behandeling waarbij iedereen om je heen ook betrokken zijn. Tijdens de behandeling ligt de focus op het hele systeem/gezin. Het doel van systeemtherapie is om interpersoonlijk gedrag te veranderen, bijvoorbeeld onderlinge ruzies. Daarnaast kan het helpen om anders te gaan denken over elkaar. Je leert bijvoorbeeld minder negatief over de ander te denken. Bij systeemtherapie ligt de focus op de omgang met elkaar.
 • Cognitieve Gedragstherapie
  • Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.